Статут школи

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням № 2

9-ої сесії 8-го скликання

Вапнярської селищної ради

об’єднаної територіальної громади  від 10.01.2017р.

СТАТУТ

ВАПНЯРСЬКОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

І-ІІІ СТУПЕНІВ №1   ІМ.І.Д. ЧЕРНЯХОВСЬКОГО

ВАПНЯРСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

ТОМАШПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

(нова редакція)

2017 рік

I.             ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Вапнярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. І.Д. Черняховського Вапнярської селищної ради об’єднаної територіальної громади Томашпільського району  Вінницької області є правонаступницею Вапнярської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 ім І.Д.Черняховського Томашпільської районної ради Вінницької області, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 39 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення Бюджетного кодексу України, рішення 23 сесії районної ради 5 скликання від 28 квітня 2009 року №284 «Про управління об’єктами спільної власності територіальних громад району», рішення 20 сесії районної ради 6 скликання від 21 березня 2013 року № 321 «Про затвердження Положення про порядок передачі об’єктів права спільної власності територіальних громад Томашпільського району», рішення 6 сесії Вапнярської селищної ради 8 скликання від 07 грудня 2016 року «Про надання згоди на безоплатне прийняття до комунальної власності Вапнярської селищної ради об’єктів та майна, що належить до спільної власності територіальних громад району».

Школа заснована в 1897 році. Побудована на кошти Південно-Західної залізниці. Початкова назва школи: Вапнярське загально-залізничне однокласне училище з трьохрічним навчанням. У 1899 році перетворене на двохкласне залізничне училище з п’ятирічним навчанням. У 1932 році школа одержала статус середньої. З 1938 року  назва школи – Залізнична школа № 62. В 1966 році школа була перейменована у Вапнярську  загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів № 1 і стала комунальною власністю Вапнярської селищної ради.  В 1977 році Постановою Ради міністрів Української РСР № 491 від 22.09.1977р. школі було присвоєно ім’я   Івана Даниловича Черняховського.

Вапнярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. І. Д. Черняховського Вапнярської селищної ради об’єднаної територіальної громади Томашпільського району Вінницької області  є комунальним закладом, управління яким здійснює Вапнярська селищна рада  ( надалі — орган управління майном).

Повна назва: Вапнярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. І. Д.  Черняховського Вапнярської селищної ради об’єднаної територіальної громади Томашпільського району Вінницької області.

Скорочена  назва: Вапнярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

1.2.Юридична адресавул.Островського, 2, смт.  Вапнярка, Томашпільський район, Вінницька область,24240;  телефони(04350)3-18-08, (04350) 3-20-02;  e-mail«vapschool-1@ukr.net»;             сайт«testuvannya.com.ua/schoolsite/Vin.Tom.Vapnyarka.sc1/».Фактична адреса: школаІ ступеня: вул. Грушевського, 1, смт.  Вапнярка, Томашпільський район, Вінницька область, 24240; школа ІІ, ІІІ ступенів знаходиться за адресою: вул. Островського, 2,  смт.  Вапнярка, Томашпільський район, Вінницька область, 24240.

1.3. Вапнярська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №1 ім. І.Д. Черняховського Вапнярської селищної ради об’єднаної територіальної громади Томашпільського району Вінницької області (далі—Вапнярська  ЗОШ  І-ІІІ ступенів №1)  є юридичною особою , має  ідентифікаційний номер, печатку, штамп з офіційною назвою відповідно до нормативних документів,  бланки з офіційною назвою та інші реквізити. Має свій герб, прапор, гімн.

1.4. Орган управління майном або уповноважений ним орган — Вапнярська селищна рада здійснює фінансування Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, його матеріально-технічне забезпечення, надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, організовує будівництво та ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, затверджує Статут.

1.5.Вапнярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 є навчально-виховним закладом із 11-річним терміном навчання, що здійснює загальноосвітню підготовку учнівської молоді віком від 6 до 17(18) років і забезпечує задоволення освітніх запитів особи, суспільства, держави.

Вапнярська  ЗОШ  І-ІІІ ступенів  №1 за типом загальноосвітнього  навчального  закладу є школою  I-III ступенів. Відповідно  до  цього забезпечується оволодіння освітніми рівнями : І ступінь — початкова школа, що забезпечує початкову загальну  освіту, (1 – 4 класи — термін навчання 4 роки); ІІ ступінь — основна школа, що забезпечує базову загальну середню освіту, (5 – 9 класи — термін навчання 5 років); ІІІ ступінь — старша школа,  що забезпечує повну  загальну  середню  освіту, з профільним спрямуванням навчання, яке щорічно визначаються у робочому навчальному плані  (10 – 11 класи — термін навчання 2 роки).

1.6.Головною метою Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  є забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти.

1.7. Головними завданнями Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  є:- забезпечення реалізації права громадян на повну загальну середню освіту;- виховання громадянина України;- виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;- формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;- виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;- розвиток особистості учня, його здібностей і обдарувань, наукового свiтогляду;- реалізація права учнів на вільне формування політичних і світоглядних переконань;- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів;- створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;- створення умов для профільної освіти учнів.

1.8. Вапнярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 в своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України “Про освіту”,  “Про загальну середню освіту”, іншими законодавчими актами України, постановами Верховної  Ради  України,  актами  Президента України,  прийнятими відповідно до Конституції та  законів  України, Кабінету   Міністрів  України,  наказами  МОН,  інших  центральних
органів виконавчої влади,  рішеннями місцевих  органів  виконавчої
влади  та  органів  місцевого  самоврядування,  Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27серпня 2010р. №778, та цим  Статутом.

1.9. Вапнярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України, чинним Положенням про загальноосвітній навчальний заклад та власним Статутом.

1.10. Вапнярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за: безпечні умови освітньої діяльності; дотримання державних стандартів освіти; дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами; дотримання фінансової дисципліни.

1.11. Діяльність Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 будується на принципах: гуманізму і демократизації;  диференціації та індивідуалізації;  розвивального навчання з орієнтацією на особистість учнів;  народності, органічного зв’язку з національною історією, культурою, традиціями.

1.12. Відповідно до закону України «Про засади державної мовної політики» у Вапнярській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 визначена українська мова навчання.

1.13. Вапнярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  має право:  проходити в установленому порядку державну атестацію;  визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із власником;  визначати варіативну частину робочого навчального плану;  в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани;  спільно з вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;  використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу; отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;  залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;  розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів; бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно із законодавством України та власним  Статутом.

1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються  власником і здійснюються органами охорони здоров’я.

1.15. Відповідальність за організацію харчування  учнів покладається на Власника та директора школи.  Норми та порядок організації харчування учнів встановлюється чинним законодавством.

1.16. Взаємовідносини Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  з юридичними і фізичними особами визначаються згідно з чинним законодавством, договорами або угодами, що укладені між ними.

ІІ. ЗАРАХУВАННЯ УЧНІВ ДО ВАПНЯРСЬКОЇ  ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

2.1. Вапнярська селищна рада  закріплює  за  Вапнярською ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  відповідну  територію обслуговування.

2.2. Зарахування учнів до всіх класів здійснюється  без  проведення  конкурсу  і,  як правило, відповідно до території обслуговування.

2.3. Директор школи повинен вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб,  які  їх  замінюють,  з порядком   зарахування   до  Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, її  статутом,  правилами внутрішнього розпорядку та іншими  документами, що  регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.4. Зарахування учнів до Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 здійснюється, як правило, до початку навчального року за наказом її керівника.

Для зарахування учня до Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 батьки  або  особи,  які їх замінюють,  подають заяву,  копію свідоцтва про народження дитини, медичну довідку встановленого зразка,  особову справу (крім дітей,
які  вступають  до  першого  класу),  до  школи III ступеня – документ про відповідний рівень освіти.

До першого класу зараховуються,  як  правило,  діти  з  шести років.

2.5. Іноземні   громадяни   та    особи    без    громадянства зараховуються   до  Вапнярської ЗОШ  І-ІІІ ступенів №1 відповідно   до  чинного законодавства.

2.6. Переведення учнів  закладів  до  наступного класу здійснюється у порядку, встановленому МОН.

2.7. У разі вибуття учня з населеного пункту батьки або особи, які їх замінюють,  подають до Вапнярської ЗОШ  І-ІІІ ступенів №1 заяву  із  зазначенням  причини вибуття.

У разі  переходу  учня  до  іншого  навчального  закладу  для здобуття загальної середньої  освіти  у  межах  населеного  пункту батьки  або особи,  які їх замінюють,  подають до Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 заяву із зазначенням причини  переходу  та  довідку,  що  підтверджує  факт зарахування дитини до іншого навчального закладу.

ІII. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі Типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання.Робочий навчальний план Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 погоджується радою школи та затверджується відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Вапнярської селищної ради об»єднаної територіальної громади.

3.2. Вапнярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  забезпечує відповідність рівня загальної середньої освіти державним стандартам освіти, єдність навчання і виховання.

3.3. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники  Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

3.4. Вапнярська ЗОШ  І-ІІІ ступенів №1  планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного планів. В плані роботи відображаються найголовніші питання роботи школи, визначаються перспективи його розвитку. Плани обговорюються і схвалюються педагогічною радою школи, погоджуються начальником відділу освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Вапнярської селищної ради, затверджуються радою школи.

3.5. Вапнярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання та п’ятиденним робочим тижнем. Навчально-виховний   процес  здійснюється  за груповою та індивідуальною формою навчання.

3.6. Мережу класів встановлює власник.

3.7. Наповнюваність класів у Вапнярській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, поділ класів на групи для вивчення окремих предметів проводиться згідно з нормативними документами Міністерства освіти і науки України.

У Вапнярській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  за рахунок громадських коштів, цільових та добровільних внесків можуть вводитись додаткові курси.

3.7. Вапнярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  може виконувати освітні  програми і надавати платні послуги на договірній основі  згідно  з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

3.8. У школі першого ступеню навчання для учнів  за бажанням їхніх батьків або осіб, які їх замінюють, при наявності належної навчально-матеріальної бази, педагогічних працівників, обслуговуючого персоналу можуть створюватись групи продовженого дня.Зарахування до груп продовженого дня і відрахування дітей із них здійснюється наказом директора школи на підставі заяви батьків (осіб, які їх замінюють).

3.9. Строки навчання, початку і закінчення навчального року, осінніх, зимових та весняних канікул визначає Міністерство освіти і науки.

3.10. Тривалість уроків у Вапнярській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  становить: у 1-х класах – 35 хвилин, у 2-4-х класах – 40 хвилин, 5-11 класах – 45 хвилин.

3.11. Тривалість    перерв   між   уроками   встановлюється   з урахуванням  потреби  в   організації   активного   відпочинку   і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого та третього уроку) – 20 хвилин.

3.12. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що  складається на кожен семестр  відповідно   до   робочого навчального   плану  Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  з   дотриманням   педагогічних  та санітарно-гігієнічних вимог, погоджується з профспілковим комітетом та територіальною установою державної санітарно-епідеміологічної служби і затверджується директором школи.

3.13. Для  учнів  5-9-х  класів  допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і  контрольних  робіт,  написання творів, а також уроків трудового навчання. У 10-11-х класах допускається проведення  підряд  двох  уроків  з  одного  предмета інваріантної та варіативної частини навчального плану і профільних предметів.

3.14.Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у Вапнярській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  можуть проводитись індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом чи графіком і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдаровань.

3.15. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України). Залучення учнів  до  видів  діяльності,  не  передбачених навчальною   програмою   та  робочим  навчальним  планом Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб,  які їх замінюють.

3.16. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням з   урахуванням   вимог   навчальних   програм та індивідуальних особливостей учнів.

Домашні завдання учням 1-х класів не задаються.

ІV.ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ УЧНІВ

4.1. Критерії   оцінювання    навчальних    досягнень    учнів  Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 визначаються МОН.

4.2. Облік  навчальних  досягнень  учнів протягом навчального року здійснюється у класних журналах,  інструкції  про ведення яких затверджуються МОН.  Результати навчальної діяльності  за рік заносяться до особових справ учнів.

4.3. У першому класі дається  словесна  характеристика  знань, умінь  і навичок учнів.  За рішенням педагогічної ради Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  може надаватися словесна  характеристика  знань,  умінь  і навичок учнів другого класу.

У наступних  класах  оцінювання  здійснюється  відповідно  до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів.

4.4. Відповідно до рішення педагогічної ради школи для учнів 1-8,10-х класів організовуються  навчальні екскурсії та практика, визначаються їх  зміст та обсяг, строки та форми проведення.

4.5. Навчання у випускних  (4-х,  9-х  і  11-х)  класах Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1   завершується  державною  підсумковою  атестацією.  Зміст, форма і порядок державної підсумкової атестації визначаються МОН.

В  окремих  випадках  учні  за  станом  здоров’я  або  з  інших  поважних причин можуть бути звільнені від державної підсумкової атестації у порядку, що встановлюється чинним законодавством.

4.6. Учні початкової школи,  які протягом одного року навчання не засвоїли програмний матеріал,  за поданням педагогічної ради та згодою  батьків  (осіб,  які  їх  замінюють)   направляються   для обстеження   фахівцями  відповідної  психолого-медико-педагогічної консультації.  За висновками  зазначеної  консультації  такі  учні можуть     продовжувати     навчання    в    спеціальних    школах (школах-інтернатах) або навчатися за  індивідуальними  навчальними планами і програмами за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.7. Учні   початкової   школи,   які  через  поважні  причини (хвороба,  інші обставини) за результатами річного  оцінювання  не засвоїли   скориговану   до  індивідуальних  здібностей  навчальну програму,  можуть  бути,  як  виняток,  залишені  для   повторного навчання  у  тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

4.8. Учням, які закінчили певний ступінь Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 , видається відповідний документ про освіту: по закінченні початкової школи – табель успішності; по закінченні основної школи – свідоцтво про базову загальну середню освіту; свідоцтво про  базову  загальну  середню  освіту дає право на вступ до  школи  III  ступеня; по закінченні навчального закладу – атестат про повну загальну середню освіту.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учнів у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію. Результати семестрового, річного оцінювання доводяться до відома учнів, батьків, дирекції школи класним керівником.

4.9. Випускникам  9-х,  11-х класів,  які не атестовані хоча б з одного предмета, видається табель успішності. Учні, які не отримали документ про освіту, можуть продовжити навчання екстерном.

4.10.За  відмінні  успіхи  в навчанні учні 2-8-х,  10-х класів  можуть  нагороджуватися  похвальним  листом   “За   високі досягнення  у  навчанні”,  а випускники  11-х класів – похвальною грамотою “За особливі  досягнення  у  вивченні  окремих предметів”,  медалями  – золотою “За високі досягнення у навчанні” або срібною “За досягнення  у  навчанні”.  За  відмінні  успіхи  в навчанні  випускникам  9-х класів видається свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою.  Порядок  нагородження учнів за відмінні успіхи у навчанні встановлюється МОН.

4.11.Свідоцтва  про  базову загальну середню освіту,  атестати про повну загальну середню освіту та  відповідні  додатки  до  них реєструються у книгах обліку та видачі зазначених документів.

4.12.Порядок переведення і випуск учнів Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 визначається чинною Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України.

  1. V. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ВАПНЯРСЬКІЙ ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

 5.1. Виховання  учнів у Вапнярській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 здійснюється під час проведення  уроків,  в  процесі  позаурочної  та  позашкільної роботи.

5.2. Цілі  виховного процесу в Вапнярській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 визначаються на основі принципів, закладених у Конституції  та  законах України, інших нормативно-правових актах.

5.3. Дисципліна в Вапнярській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1дотримується на основі взаємоповаги  усіх  учасників  навчально-виховного  процесу,  дотримання  правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу.

Застосування методів  фізичного  та  психічного насильства до
учнів забороняється.

5.4.У Вапнярській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

VІ. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ  

6.1. Учасниками навчально-виховного процесу в Вапнярській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  є  учні, педагогічні працівники, психолог,  соціальний педагог, бібліотекар, інші спеціалісти, керівники, батьки або особи, які їх замінюють.

6.2. Статус,  права та обов’язки учасників навчально-виховного процесу,  їх права та обов’язки визначаються Законами України “Про освіту”,  “Про  загальну середню освіту”, іншими актами законодавства,  чинним Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, цим статутом, правилами внутрішнього розпорядку школи.

6.3. Учень – особа,  яка навчається і виховується в школі.Учні мають право на:

– доступність і безоплатність повної загальної середньої освіти;

– вибір форми навчання, профільного напряму, факультативів, спецкурсів, позакласних занять;

– безпечні і нешкідливі умови навчання та праці;

– користування навчальною, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною базою навчального закладу;- на участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

– участь у роботі органів громадського самоврядування Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ;

– перегляд результатів  оцінювання  навчальних досягнень з усіх предметів інваріантної та варіативної частини;

–  участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

– захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;- повагу людської    гідності,   вільне   вираження   поглядів, переконань.

6.4. Учні зобов’язані:- оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, в обсязі  не  меншому,  ніж визначено Державним стандартом загальної середньої освіти;- підвищувати свій загальнокультурний рівень;

– брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій
навчальними   програмами   та   навчальним  планом  Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1,  її  статутом;

– дотримуватися вимог законодавства,  моральних,  етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

– виконувати вимоги  педагогічних  та інших працівників закладу відповідно до статуту та правил внутрішнього розпорядку;

– дбайливо ставитися до державного,  громадського і  особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

– дотримуватися вимог  статуту,  правил внутрішнього розпорядку;- брати участь у різних видах трудової діяльності;- дотримуватися правил особистої гігієни.

6.5. За  невиконання  учасниками  навчально-виховного  процесу своїх   обов’язків,   порушення   статуту,   правил   внутрішнього розпорядку на  них  можуть  накладатися  стягнення  відповідно  до закону.

6.6. Педагогічними працівниками Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  можуть бути особи з високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров’я яких дозволяє виконувати професійні обов’язки.

6.7. До педагогічної діяльності  у  Вапнярській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  не  допускаються особи,  яким вона заборонена за медичними показаннями,  за вироком суду. Перелік медичних протипоказань щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється чинним законодавством.

6.8. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю. Законом України “Про загальну середню освіту” та іншими законодавчими актами.   Обсяг педагогічного    навантаження   вчителів   визначається відповідно до законодавства директором Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, погоджується профспілковим комітетом школи і затверджується відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Вапнярської селищної ради об’єднаної територіальної громади. Перерозподіл педагогічного навантаження протягом  навчального року  допускається  лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів,  що передбачається робочим  навчальним  планом, або  за  письмовою  згодою  педагогічного працівника з дотриманням вимог законодавства про працю.

6.9. Директор Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  призначає класних керівників, завідуючих навчальними    кабінетами,    майстернями,    навчально-дослідними ділянками,    права     та     обов’язки     яких     визначаються нормативно-правовими актами МОН, правилами внутрішнього розпорядку та цим статутом.

6.10. Педагогічні   працівники  Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  підлягають атестації відповідно до порядку, встановленого МОН.

За результатами    атестації     педагогічних     працівників визначається   їх   відповідність  займаній  посаді,  присвоюється кваліфікаційна категорія («спеціаліст»,  «спеціаліст другої категорії»,  «спеціаліст першої категорії», «спеціаліст вищої категорії»)  та  може  бути  присвоєно  педагогічне  звання “старший учитель”,  “учитель  – методист” та інші.

6.11. Педагогічні працівники мають право:

– на самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, не шкідливих для здоров’я учнів; – на участь у роботі  методичних  об’єднань,  нарад,  зборів  та  інших  органів  самоврядування,  в  заходах, пов’язаних з організацією навчально-виховної роботи; – проводити  в установленому порядку науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу;

– обирати форми та здійснювати підвищення  своєї  кваліфікації; навчатися   у   вищих   навчальних  закладах  і  закладах  системи підготовки та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

– проходити атестацію для здобуття відповідної  кваліфікаційної категорії та отримувати її в разі успішного проходження атестації;
– вносити керівництву  школи  і  органам  управління  освітою пропозиції щодо поліпшення навчально-виховної роботи;

– на соціальне   і   матеріальне   забезпечення  відповідно  до законодавства;

– об’єднуватися у  професійні  спілки  та  бути  членами  інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

– порушувати питання  захисту  прав,  професійної  та  людської честі і гідності.

6.12. Педагогічні працівники зобов’язані:- забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм з дотриманням вимог Державного стандарту загальної середньої освіти;

– контролювати рівень навчальних досягнень учнів;

– нести відповідальність за відповідність оцінювання навчальних досягнень учнів критеріям оцінювання,  затвердженим МОН,  доводити результати навчальних досягнень учнів до  відома  дітей,  батьків, осіб, що їх замінюють, директора школи;

– сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров’я;

– сприяти зростанню іміджу навчального закладу;- виховувати повагу   до   державної    символіки,    принципів загальнолюдської моралі, в т.ч. настановленням і особистим прикладом;  – виконувати цей статут,  правила внутрішнього розпорядку, умови трудового договору;- брати участь у роботі педагогічної ради;- виховувати в учнів повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу;- готувати учнів до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;- дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учнів;- захищати учнів від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;- постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру;- виконувати накази і розпорядження керівника навчального закладу, органів управління освітою;- вести відповідну документацію.

6.13. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

6.14. Педагогічні працівники, які систематично порушують статут, правила внутрішнього розпорядку Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 , не виконують посадових обов’язків, умови колективного договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

6.15. Права   і  обов’язки  інших  працівників  та  допоміжного персоналу  регулюються  трудовим   законодавством,   статутом   та правилами внутрішнього розпорядку Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.

6.16. Батьки учнів та особи, які їх замінюють, мають право:- створювати батьківські громадські організації та брати участь в їх діяльності, обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування;- звертатись до органів управління освітою, директора школи і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;- брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази навчального закладу;- приймати рішення про участь дитини  в  науковій,  спортивній, трудовій, пошуковій та інноваційній діяльності школи;- на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування школи та у відповідних державних, судових органах.

6.17. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов’язані:- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;- постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім’ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;- виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

6.18. Батьки та особи,  які їх замінюють,  є відповідальними за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти,  їх виховання і зобов’язані:

– створювати умови   для   здобуття  дитиною  повної  загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

– забезпечувати дотримання дітьми вимог статуту Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1;

– поважати честь і гідність дитини та працівників Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1;

– постійно дбати про фізичне здоров’я,  психічний  стан  дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

– виховувати працелюбність,    почуття    доброти,   милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни,  сім’ї,  державної та рідної мов; повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

– виховувати у дітей повагу до законів,  прав,  основних свобод людини.

6.19.У разі невиконання батьками та  особами,  які  їх  замінюють, обов’язків,  передбачених законодавством, заклад може порушувати в установленому порядку клопотання про відповідальність таких  осіб, у тому числі позбавлення їх батьківських прав.

VІІ. УПРАВЛІННЯ ВАПНЯРСЬКОЮ ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

7.1. Управління Вапнярською ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  здійснюється  Вапнярською селищною радою  та  уповноваженим нею органом – відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Вапнярської селищної ради об»єднаної територіальної громади.

7.2.Безпосереднє керівництво Вапнярською ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  здійснюється її директором. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.   Директор Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 та його заступники призначаються і звільняються відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Вапнярської селищної ради об»єднаної територіальної громади.  Призначення та звільнення заступників директора здійснюється за поданням директора з дотриманням чинного законодавства.

7.3. Директор Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 –  здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;- організовує навчально-виховний процес; – забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, якістю знань, умінь та навичок учнів; – відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу, за дотримання вимог Державного стандарту загальної середньої  освіти; – створює необхідні умови для участі учнів у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи; – забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки; – розпоряджається в установленому порядку шкільним майном і коштами; – підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів; – забезпечує права учнів на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства; – контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів; – видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і контролює їх виконання;  – за погодженням із профспілковим комітетом затверджує правила внутрішнього розпорядку, посадові обов’язки працівників навчального закладу, розклад уроків, графік атестації педагогічних працівників;  – щороку звітує   про   свою   роботу   на   загальних   зборах
колективу.

7.4 Директор Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 є головою педагогічної ради  –  постійно діючого колегіального органу управління закладом.

7.5. Педагогічна рада розглядає питання:

– удосконалення і методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

– планування та режиму роботи навчального закладу;

– варіативної складової робочого навчального плану;

– переведення учнів до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

– підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

– морального та матеріального заохочення працівників Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, учнів та батьків та осіб,  що їх  замінюють;

– притягнення до    дисциплінарної    відповідальності    учнів,   працівників Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1    за  невиконання  ними  своїх обов’язків;

– педагогічна рада розглядає також інші  питання,  пов’язані  з діяльністю Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.

7.6. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання навчально-виховного процесу.

7.7. Органом громадського самоврядування Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 є загальні збори колективу, що скликаються не менше одного разу на рік.

Делегатами загальних зборів  з правом вирішального голосу можуть бути від таких категорій:  працівників школи, учнів другого-третього ступеня – членів парламенту; батьківського комітету.

Загальні збори  правочинні, якщо в їхній роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх делегатів.Право скликати збори мають голова Ради Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 , учасники зборів, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1, відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Вапнярської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

7.8.Загальні збори обирають раду навчального закладу та визначають загальну її чисельність; заслуховують звіт директора і голови ради навчального закладу; розглядають питання навчально-виховної, методичної і фінансово-господарської діяльності навчального закладу; затверджують основні напрями вдосконалення навчально-виховного процесу, розглядають інші найважливіші напрями діяльності навчального закладу.

7.9. У період між загальними зборами  діє рада Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1.

7.10. До ради обираються представники від педагогічного колективу, учнів II-III ступенів навчання, батьків . Представництво в раді й загальна її чисельність визначаються загальними зборами Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 .

7.11. Рада Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  діє на засадах пріоритету прав людини, гармонійного поєднання інтересів особи, суспільства, держави; дотримання вимог законодавства України; колегіальності ухвалення рішень; добровільності і рівноправності членства; гласності.Кількість засідань визначається їх доцільністю. Засідання ради може скликатися її головою або з ініціативи директора школи, власника, а також членами ради.           Рішення ради приймається простою більшістю голосів за наявності на засіданні не менше двох третин її членів. У разі рівної кількості голосів вирішальним є голос голови ради.У разі незгоди адміністрації навчального закладу з рішенням ради створюється узгоджувальна комісія, яка розглядає спірне питання. До складу комісії входять представники органів громадського самоврядування, Вапнярської селищної ради, профспілкового комітету навчального закладу.

7.12. Очолює раду Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  голова, який обирається із складу ради. Голова ради може бути членом педагогічної ради. Головою ради не можуть бути директор та його заступники.Члени ради мають право виносити на розгляд усі питання, що стосуються діяльності навчального закладу, пов’язаної з організацією навчально-виховного процесу, проведенням оздоровчих та культурно-масових заходів.

7.13. Рада Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1: – організовує виконання рішень загальних зборів;- вносить пропозиції щодо зміни типу, статусу, профільності навчання, вивчення іноземних мов та мов національних меншин;- спільно з адміністрацією розглядає і затверджує план роботи навчального закладу та здійснює контроль за його виконанням;- разом з адміністрацією здійснює контроль за виконанням Статуту навчального закладу;- затверджує режим роботи Вапнярської ЗОШ  І-ІІІ ступенів №1;- приймає рішення спільно з педагогічною радою про представлення до нагородження випускників навчального закладу золотою медаллю “За високі досягнення у навчанні” або срібною медаллю “За досягнення у навчанні” та нагородження учнів похвальними листами “За високі досягнення у навчанні” та похвальними грамотами “За особливі досягнення у вивченні окремих предметів”;- разом із педагогічною радою визначає доцільність вибору навчальних предметів варіативної частини робочих навчальних планів, враховуючи можливості, потреби учнів, а також тенденції розвитку регіону, суспільства і держави;- погоджує робочий навчальний план на кожний навчальний рік;- заслуховує звіт голови ради, інформацію директора та його заступників з питань навчально-виховної та фінансово-господарської діяльності;- бере участь у засіданнях атестаційної комісії з метою обговорення питань про присвоєння кваліфікаційних категорій вчителям;- виносить на розгляд педагогічної ради пропозиції щодо поліпшення організації позакласної та позашкільної роботи з учнями;- виступає ініціатором проведення добродійних акцій;- вносить на розгляд педагогічної ради та відповідного органу управління освітою пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;- ініціює розгляд кадрових питань та бере участь у їх вирішенні;- сприяє створенню та діяльності центрів дозвілля, а також залучає громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями;- розподіляє і контролює кошти фонду загального обов’язкового навчання, – приймає рішення про надання матеріальної допомоги учням;- розглядає питання родинного виховання;- бере участь за згодою батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах;- сприяє педагогічній освіті батьків;- сприяє поповненню бібліотечного фонду та передплаті періодичних видань;- розглядає питання здобуття обов’язкової загальної середньої освіти учнями;- організовує громадський контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів;- розглядає звернення учасників навчально-виховного процесу з питань роботи Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1;- вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу;- може створювати постійні або тимчасові комісії з окремих напрямів роботи. Склад комісій та зміст їх роботи визначаються радою.

7.14. При Вапнярській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  створений і діє батьківський комітет школи .

7.15. Метою діяльності батьківського комітету є забезпечення доступності загальної середньої освіти для всіх громадян, задоволення освітніх потреб особи, залучення батьківської громадськості до вирішення проблем навчання і виховання.

7.16. Основними завданнями батьківського комітету є:- сприяння виконанню законодавства України щодо обов’язковості повної загальної середньої освіти;- зміцнення навчальної, матеріально-технічної, культурно-спортивної бази навчального закладу;- організація змістовного дозвілля та оздоровлення учнів;- всебічне зміцнення зв’язків між родинами учнів та навчальним закладом.

7.17. Батьківський комітет школи формується з членів(по одному) батьківських комітетів класів. Члени батьківського комітету працюють на громадських засадах. У випадках, коли хтось із членів батьківського комітету вибуває, на його місце обирається інша особа.  Не допускається втручання членів батьківського комітету в навчально-виховний процес. Робота батьківського комітету планується довільно.  Кількість засідань визначається їх доцільністю, але, як правило, не менш ніж чотири рази на рік. Позачергові засідання можуть проводитись також на вимогу третини і більше її членів. Засідання батьківського комітету  є правомочним, якщо на ньому присутні не менше двох третин її  членів. Рішення батьківського комітету приймається простою більшістю голосів.          Батьківський комітет  інформує про свою діяльність у доступній формі на зборах, у засобах масової інформації тощо. Рішення батьківського комітету  в 7-денний термін доводяться до відома колективу Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 , батьків класів, громадськості. Їх виконання організовується членами батьківського комітету.

7.18. Очолює батьківський комітет голова, який обирається шляхом голосування на його засіданні з числа членів батьківського комітету. З числа членів батьківського комітету також обираються заступник та секретар.Голова батьківського комітету скликає і координує роботу батьківського комітету; готує і проводить засідання, затверджує рішення батьківського комітету; представляє батьківський комітет в установах, підприємствах та організаціях з питань, віднесених до їх повноважень. Голова батьківського комітету має право делегувати свої повноваження членам батьківського комітету.

7.19. Батьківський комітет школи має право:- вносити на розгляд органів виконавчої влади, директора школи, загальних зборів пропозиції щодо зміцнення матеріально-технічної, навчально-виробничої та культурно-спортивної бази навчального закладу;- залучати додаткові джерела фінансування навчального закладу;- вживати заходи до зміцнення матеріально-технічної і навчально-методичної бази навчального закладу;- стимулювати творчу працю педагогічних працівників, учнів.

7.20.У Вапнярській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  створюються та функціонують методичні комісії  вчителів початкових класів,  класних керівників,  вчителів різних предметних циклів, психолого-педагогічний семінар.

7.21. У Вапнярській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  створений та функціонує учнівський комітет — парламент школи.

Учнівський парламент  Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  — громадська організація учнівської молоді віком від 10 до 17 років, метою якої є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей.

Статус учнівського парламенту визначається відповідно Законів України «Про молодіжні та дитячі громадські організації», «Про об’єднання громадян» та інших нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання. Учнівський парламент  створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності його членів, законності та гласності.

7.22.Головною метою діяльності учнівської парламенту Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  є об’єднання підлітків для гармонійного розвитку їх особистості, задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів, формування у підлітків навичок майбутнього організатора, керівника.

7.23.Діяльність учнівського парламенту Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу, на якісне навчання, розвиток творчих здібностей, виховання духовності і культури учнів, зростання їх соціальної активності та відповідальності за доручену справу, формування їх моральних якостей, підвищення ініціативи кожного учня.

7.24.Основним завданням учнівського парламенту Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  є

– забезпечення і захист прав та інтересів учнів;

– забезпечення виконання учнями своїх обов’язків;

– сприяння навчальній, трудовій та творчій діяльності учнів;

– розвиток волонтерського руху;

– залучення учнів до художньої творчості;

– організація дозвілля учнів;

– організація чергування учнів.

VІІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА    

8.1.Матеріально-технічна база Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі навчального закладу.

8.2. Майно Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 належить до комунальної власності Вапнярської селищної ради об’єднаної територіальної громади на праві оперативного управління відповідно до чинного законодавства. Всі операції з майном — здача в оренду, передача іншому балансоутримувачу, відчуження, списання основних фондів здійснюється за згодою органу управління майном.

8.3. Вапнярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

8.4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна Вапнярської ЗОШ  І-ІІІ ступенів №1 проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані Вапнярській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

8.5.  Для забезпечення навчально-виховного процесу база Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 складається із навчальних класів і предметних кабінетів, майстерень (слюсарної, токарної, обслуговуючої праці), а також двох залів  для занять фізкультурою, актового залу, бібліотеки із читальним залом, книгосховища, комп’ютерного кабінету, двох їдалень, господарських приміщень , приміщень для навчально-допоміжного персоналу.

8.6. Відповідно до рішення виконавчого комітету Вапнярської селищної ради від “20” січня 2005р. №19  Вапнярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  має земельну ділянку, де розміщуються спортивні та географічний майданчики, зона відпочинку, господарські будівлі тощо.

IX. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

9.1.  Фінансово-господарська діяльність Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1   проводиться відповідно до Бюджетного кодексу України, Законів України „ Про освіту”, „ Про загальну середню освіту”  та інших нормативно – правових актів.

9.2.Фінансування Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  здійснюється його Власником або уповноваженим органом відповідно до встановленого законодавством порядку.

9.3. Вапнярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  працює за індивідуальним штатним розписом, затвердженим затверджується відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Вапнярської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

9.4.  Порядок діловодства і бухгалтерського обліку в навчальному закладі визначається законодавством і нормативно-правовими актами МОН України та інших центральних органів виконавчої влади, яким підпорядкований навчальний заклад. За рішенням власника закладу бухгалтерський облік може здійснюватись  самостійно або через централізовану бухгалтерію.

9.5.Вапнярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  є неприбутковою установою.

9.6.Вапнярській ЗОШ І-ІІІ ступенів №1   забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки, або їх частини) серед Засновників, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахувань Єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

Х. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО     

10.1. Вапнярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями та освітніми асоціаціями.

10.2. Вапнярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.ХI. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

11.1. Державний контроль за діяльністю Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики в сфері загальної середньої освіти.

11.2. Державний контроль здійснюють Міністерство освіти і науки України,  Державна інспекція навчальних закладів, департамент освіти і науки Вінницької обласної держадміністрації та відділом освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Вапнярської селищної ради об’єднаної територіальної громади.

11.3. Основною формою державного контролю за діяльністю Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  є атестація, що проводиться не рідше одного разу на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

11.4. У період між атестацією проводяться перевірки (інспектування) Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  з питань, пов’язаних з його навчально-виховною діяльністю. Зміст, види і періодичність цих перевірок визначаються залежно від стану навчально-виховної роботи, але не частіше 1-2 разів на рік. Перевірки з питань, не пов’язаних з навчально-виховною діяльністю, проводяться його власником відповідно до законодавства.

ХІІ. РЕЄСТРАЦІЯ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ

12.1. Вапнярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 реєструється в органах державної реєстрації відповідно до чинного законодавства України.

ХІІІ. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

13.1.Рішення про внесення змін та доповнень до Статуту приймається власником.

13.2.Зміни і доповнення до Статуту підлягають реєстрації у встановленому законом порядку.

XІV. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО ЛІКВІДАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

14.1.Рішення про реорганізацію або ліквідацію Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1  приймає власник відповідно до чинного законодавства. Реорганізація  Вапнярської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

14.2.У випадку реорганізації права та зобов’язання Вапнярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених навчальних закладів.

14.3.У разі припинення юридичної особи (в результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи Вапнярська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 передаються одній або кільком неприбутковим оргнанізаціям відповідного виду або зараховуються в дохід бюджету у порядку встановленому законодавством.

           

             Селищний голова 

             Вапнярської ОТГ                                          О.П.Горенюк